§ Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia. 

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innym celu niż  realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta. 

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed  dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia,  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich  przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub  zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla  którego zostały zebrane. 

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,  przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie).  Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie  uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu  zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu. 

8. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki  internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym  Klienta. 

9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu  przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy  służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu  operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

10. Sprzedawca informuje, że dostępna jest polityka prywatności i plików cookies. 

11. Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych  osobowych jest Serce Natury PHU Agata Krzyżanek Ul. Tulipanowa 6 20-827 Lublin. 

12. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych 

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis  poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

13. Uprawnienia. 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem  Twoich danych osobowych: 

• 1) prawo dostępu do danych osobowych, 

• 2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

• 3) prawo do usunięcia danych osobowych, 

• 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, • 6) prawo do przenoszenia danych, 

• 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową  zgodę wyraziłeś. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za  potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą  przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych  osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych  operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych  operacji uprawnienia. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli  uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu  nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,  jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że  wyślesz wiadomość na adres e-mail: Kontakt@sercenatury.com.pl 

Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco  przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz  wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich  danych osobowych.

14. Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy  podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych  przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą  starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego  nieupoważnione. 

15. Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców,  czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu  na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. 

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują  stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych  wymaganych przez przepisy prawa. 

16. Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do  założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji  danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. 

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i  utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy  zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że  usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez  Ciebie z wykorzystaniem konta. 

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili  możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia.

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji  zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji  zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w  celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a  następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.  Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach  statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi  danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał  obowiązek podatkowy. 

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po  realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz  domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu  zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać  się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z  tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w  celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. 

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia  danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

17. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od  umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o  odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer  telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. 

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy  wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od  umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub  procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być  ponadto archiwizowane w celach statystycznych. 

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od  umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się  przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia  roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas 

Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. 

18. „W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.